PRIVACY POLICY THE JOY MEMBERSHIP

         

          นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการเก็บรวรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง วิธีการจัดการและการปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ในขณะท่านใช้บริการของบริษัท โดยที่ “บริษัท” หมายความถึง

          บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549114606 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 391 7391 อีเมล contact@helmetcelt.com

          บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้าย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านบัญชี Line Official ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทขอให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการใช้บริการผ่านบัญชี Line Official ของบริษัท

          ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นชอบด้วยในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดในนโยบายฉบับนี้ ขอให้ลูกค้ากดไม่ยินยอม และหากมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO)

ช่องทางการติดต่อ :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร. 02 391 7391 ต่อ 317
E-mail : membership@dev.karmakamet.co.th

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะจัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
          1.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ Line ID Facebook
1.2 ข้อมูลที่จัดเก็บจากระบบอัตโนมัติ ได้แก่ หมายเลขภายในผู้ใช้โปรแกรมไลน์ (LINE) ของลูกค้า IP Address ประเภท Browser และภาษาเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งมาจากอุปกรณ์ของลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เวอร์ชั่น (Version) ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าบัญชี เป็นต้น

          บริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง หากข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทขอให้ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเอง

          ในกรณีที่ท่านเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย การให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องกระทำโดยบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านแล้วแต่กรณี 

2.บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
          2.1 เพื่อลงทะเบียนใช้บริการและการกำหนด User-name และ Password และการยืนยันตัวตนของลูกค้า
2.2 เพื่อติดต่อลูกค้าในการจัดส่งสินค้าหรือของรางวัล รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท
2.3 เพื่อติดต่อลูกค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัท ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
2.4 เพื่อการเสนอขายสินค้า บริการ และการเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการภายหลังการขายผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
2.5 เพื่อประมวลผลความชอบหรือไม่ชอบในตัวสินค้าหรือบริการของบริษัท 

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเป็นสมาชิกในบัญชี Line Official ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าได้อีกต่อไป เมื่อพ้นกำหนดระยะ 5 ปี นับแต่วันที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการบัญชี Line Official ของบริษัท

4.บริษัทจะเปิดเผยการเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้บุคคล ดังต่อไปนี้
          4.1 ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่บริษัท
4.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนด
4.3 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
4.4 บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย
          บริษัทจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้บนคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

6.ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
6.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง
6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยกฎหมายหรือมีข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน

          ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งาน หรือาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง  เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          7.1 บริษัทได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ลูกค้ามอบรหัสผ่านของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
7.3 หากลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ บริษัทขอแนะนำท่านว่า ลูกค้าจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และลูกค้าจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อลูกค้าหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

8.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทจะยังใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอให้ยุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่แจ้งให้ทีซีพียุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามช่องทางการติดต่อข้างต้น

9.การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้
          นโยบายฉบับนี้ ใช้ร่วมกันนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) ซึ่งบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนบนเว็ปไซต์ของบริษัท

          ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการเก็บรวรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง วิธีการจัดการและการปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ในขณะท่านใช้บริการของบริษัท โดยที่ “บริษัท” หมายความถึง

          บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549114606 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 391 7391 อีเมล contact@helmetcelt.com

          บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้าย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านบัญชี Line Official ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทขอให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการใช้บริการผ่านบัญชี Line Official ของบริษัท

          ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นชอบด้วยในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดในนโยบายฉบับนี้ ขอให้ลูกค้ากดไม่ยินยอม และหากมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO)

ช่องทางการติดต่อ :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร. 02 391 7391 ต่อ 317
E-mail : membership@dev.karmakamet.co.th

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะจัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
          1.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ Line ID Facebook
1.2 ข้อมูลที่จัดเก็บจากระบบอัตโนมัติ ได้แก่ หมายเลขภายในผู้ใช้โปรแกรมไลน์ (LINE) ของลูกค้า IP Address ประเภท Browser และภาษาเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งมาจากอุปกรณ์ของลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เวอร์ชั่น (Version) ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าบัญชี เป็นต้น

          บริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง หากข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทขอให้ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเอง

          ในกรณีที่ท่านเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย การให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องกระทำโดยบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านแล้วแต่กรณี 

2.บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
          2.1 เพื่อลงทะเบียนใช้บริการและการกำหนด User-name และ Password และการยืนยันตัวตนของลูกค้า
2.2 เพื่อติดต่อลูกค้าในการจัดส่งสินค้าหรือของรางวัล รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท
2.3 เพื่อติดต่อลูกค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัท ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
2.4 เพื่อการเสนอขายสินค้า บริการ และการเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการภายหลังการขายผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
2.5 เพื่อประมวลผลความชอบหรือไม่ชอบในตัวสินค้าหรือบริการของบริษัท 

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเป็นสมาชิกในบัญชี Line Official ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าได้อีกต่อไป เมื่อพ้นกำหนดระยะ 5 ปี นับแต่วันที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการบัญชี Line Official ของบริษัท

4.บริษัทจะเปิดเผยการเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้บุคคล ดังต่อไปนี้
          4.1 ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่บริษัท
4.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนด
4.3 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
4.4 บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย
          บริษัทจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้บนคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

6.ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
6.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง
6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยกฎหมายหรือมีข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน

          ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งาน หรือาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง  เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          7.1 บริษัทได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ลูกค้ามอบรหัสผ่านของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
7.3 หากลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ บริษัทขอแนะนำท่านว่า ลูกค้าจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และลูกค้าจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อลูกค้าหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

8.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทจะยังใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอให้ยุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่แจ้งให้ทีซีพียุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามช่องทางการติดต่อข้างต้น

9.การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้
          นโยบายฉบับนี้ ใช้ร่วมกันนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) ซึ่งบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนบนเว็ปไซต์ของบริษัท

          ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

We use cookies to give you the best experience.