Return & Exchange

Exchange
เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อจาก KARMAKAMET WEBSITE

1.สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่แตกหักชำรุดเสียหาย โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งานหรือเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์

2.สินค้าโปรโมชั่น
สินค้าที่มีส่วนลดตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป, สินค้าที่อยู่ในชุดกล่องของขวัญ, สินค้าที่ท่านสั่งซื้อผิดรุ่น ผิดกลิ่นและสินค้าที่ท่านซื้อจากช่องทางอื่น โดยไม่ใช่บริษัทฯในเครือเป็นผู้จำหน่าย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน /คืนในทุกกรณี

3.สินค้าเครื่องหอมแต่ละกลิ่น
ระดับความแรงของกลิ่นไม่เท่ากันตามชนิดของกลิ่นนั้นๆซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อ โดยทางเราจะไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าที่ผู้ซื้อเกิดเปลี่ยนใจหรือไม่พึงพอใจในกลิ่นนั้นๆ

4.กรณีที่พนักงานจัดส่งสินค้า
ผิดรุ่น ผิดกลิ่น หรือเสียหายจากการขนส่ง สามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยติดต่อช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

4.1 แจ้งผ่านทางอีเมล customerservice@dev.karmakamet.co.th โดยระบุหมายเลขการสั่งซื้อและสินค้าที่ต้องการคืน

4.2 Line Official: @karmakametworld

4.3 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02391 7391 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.)

5.สำหรับกรณีตรวจพบว่าสินค้านั้นมีปัญหา
กรุณาติดต่อช่องทางที่ท่านซื้อสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

6.ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อมูล
และทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7-14 วัน หลังจากสินค้าถูกส่งกลับเข้าสู่คลังสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

มาตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ฮากอน กรุ๊ปส์ จำกัด
257 ซอย เจริญมิตร, แขวง คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา,
กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย

7.ทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการทางบริษัทส่งสินค้าผิด ชำรุดหรือเสียหายจากทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

Refund
เงื่อนไขการคืนเงิน

1.เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ  ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกจากคลัง

2.สินค้าที่ส่งคืนในกรณีสินค้าเสียหายจากทางบริษัทฯ หรือจากการขนส่ง

3.เกิดจากความผิดพลาดของระบบเว็บไซต์ หรือช่องทางการชำระเงิน

ระยะเวลาในการคืนเงิน

ทางบริษัทฯจะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน ผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต / บัตรเครดิตที่ท่านใช้ทำการสั่งซื้อสินค้า ภายใน 30 – 45 วันทำการ

*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ

สามารถติดต่อได้ที่ customerservice@dev.karmakamet.co.th หรือ 02-392-2845 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.)

We use cookies to give you the best experience.