PRIVACY POLICY WEBSITE

         

          นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการเก็บรวรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง วิธีการจัดการและการปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ในขณะท่านใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) โดยที่ “บริษัท” หมายความถึง 

          บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549114606 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 391 7391 อีเมล contact@helmetcelt.com

          บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้าย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทขอให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

          ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นชอบด้วยในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดในนโยบายฉบับนี้ ขอให้ลูกค้ากดไม่ยินยอม และหากมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO)

ช่องทางการติดต่อ :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร. 02 391 7391 ต่อ 317
E-mail: membership@dev.karmakamet.co.th

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะจัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
          1.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ Line ID Facebook รายละเอียดการชำระเงิน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า
         
1.2 ข้อมูลที่จัดเก็บจากระบบอัตโนมัติ ได้แก่ IP Address ประเภท Browser และภาษาเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งมาจากอุปกรณ์ของลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เวอร์ชั่น (Version) ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าบัญชี เป็นต้น

          บริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง หากข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทขอให้ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเอง

          ในกรณีที่ท่านเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย การให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องกระทำโดยบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านแล้วแต่กรณี 

2.บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
          2.1 เพื่อลงทะเบียนใช้บริการและการกำหนด User-name และ Password และการยืนยันตัวตนของลูกค้า
         
2.2 เพื่อติดต่อลูกค้าในการจัดส่งสินค้าหรือของรางวัล รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท
         
2.3 เพื่อติดต่อลูกค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัท ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
         
2.4 เพื่อการเสนอขายสินค้า บริการ และการเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการภายหลังการขายผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
         
2.5 เพื่อประมวลผลความชอบหรือไม่ชอบในตัวสินค้าหรือบริการของบริษัท

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าได้อีกต่อไป เมื่อพ้นกำหนดระยะ 1 ปี นับแต่วันที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.บริษัทจะเปิดเผยการเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้บุคคล ดังต่อไปนี้
          4.1 ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่บริษัท
         
4.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนด
         
4.3 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
         
4.4 บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย
          บริษัทจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้บนคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

6.ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
         
6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
         
6.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
         
6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
         
6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
         
6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง
         
6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยกฎหมายหรือมีข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน

          ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งาน หรือาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง  เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีเมล์ membership@dev.karmakamet.co.th

7.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          7.1 บริษัทได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
         
7.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ลูกค้ามอบรหัสผ่านของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
         
7.3 หากลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ บริษัทขอแนะนำท่านว่า ลูกค้าจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และลูกค้าจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อลูกค้าหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

8.การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
          ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง ให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลอาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นและตราบเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น
         
8.1 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้’านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
         
8.2 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้งของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
         
8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
         
8.4 เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

9.การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้
          นโยบายฉบับนี้ ใช้ร่วมกันนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) ซึ่งบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนบนเว็ปไซต์ของบริษัท
         
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการเก็บรวรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง วิธีการจัดการและการปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ในขณะท่านใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) โดยที่ “บริษัท” หมายความถึง 

          บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549114606 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 391 7391 อีเมล contact@helmetcelt.com

          บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้าย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทขอให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

          ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นชอบด้วยในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดในนโยบายฉบับนี้ ขอให้ลูกค้ากดไม่ยินยอม และหากมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO)

ช่องทางการติดต่อ :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร. 02 391 7391 ต่อ 317
E-mail: membership@dev.karmakamet.co.th

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะจัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
          1.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ Line ID Facebook รายละเอียดการชำระเงิน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า
         
1.2 ข้อมูลที่จัดเก็บจากระบบอัตโนมัติ ได้แก่ IP Address ประเภท Browser และภาษาเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งมาจากอุปกรณ์ของลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เวอร์ชั่น (Version) ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าบัญชี เป็นต้น

          บริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง หากข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทขอให้ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเอง

          ในกรณีที่ท่านเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย การให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องกระทำโดยบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านแล้วแต่กรณี 

2.บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
          2.1 เพื่อลงทะเบียนใช้บริการและการกำหนด User-name และ Password และการยืนยันตัวตนของลูกค้า
         
2.2 เพื่อติดต่อลูกค้าในการจัดส่งสินค้าหรือของรางวัล รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท
         
2.3 เพื่อติดต่อลูกค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัท ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
         
2.4 เพื่อการเสนอขายสินค้า บริการ และการเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการภายหลังการขายผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, E-Mail, Tik-Tok หรือ website
         
2.5 เพื่อประมวลผลความชอบหรือไม่ชอบในตัวสินค้าหรือบริการของบริษัท

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าได้อีกต่อไป เมื่อพ้นกำหนดระยะ 1 ปี นับแต่วันที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.บริษัทจะเปิดเผยการเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้บุคคล ดังต่อไปนี้
          4.1 ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่บริษัท
         
4.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนด
         
4.3 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
         
4.4 บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย
          บริษัทจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้บนคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

6.ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
         
6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
         
6.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
         
6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
         
6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
         
6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง
         
6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยกฎหมายหรือมีข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน

          ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งาน หรือาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง  เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีเมล์ membership@dev.karmakamet.co.th

7.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
          7.1 บริษัทได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
         
7.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ลูกค้ามอบรหัสผ่านของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
         
7.3 หากลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ บริษัทขอแนะนำท่านว่า ลูกค้าจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และลูกค้าจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อลูกค้าหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

8.การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
          ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง ให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลอาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นและตราบเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น
         
8.1 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้’านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
         
8.2 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้งของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
         
8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
         
8.4 เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

9.การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้
          นโยบายฉบับนี้ ใช้ร่วมกันนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท (https://dev.karmakamet.co.th/) ซึ่งบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนบนเว็ปไซต์ของบริษัท
         
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

We use cookies to give you the best experience.